Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de voedings‐ en genotmiddelen‐branche, vastgesteld door de Stichting Centraal orgaan voor de Voedings‐ en Genotmiddelenbranche (COVEG)

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Leverancier: de gebruiker van de algemene voorwaarden (zijnde Kitty de Jong-Hendriks h.o.d.n. KittiesCakesEnzo);

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aanbiedingen van de leverancier ontvangt, of met de leverancier overeenkomsten sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de leverancier en de wederpartij.

2. Toepasselijkheid/conversie
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en haar wederpartij. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
2.3 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de wederpartij is uitgesloten, tenzij de leverancier de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de leverancier, voor de uitvoering waarvan door de leverancier derden worden ingeschakeld.
2.5 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen waarvan de toepasselijkheid tussen de leverancier en de wederpartij is overeengekomen voor een afzonderlijke overeenkomst, zijn niet van toepassing op overige aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten tussen de leverancier en de wederpartij.
2.6 Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend of kan op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep worden gedaan, dan blijven de partijen
aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
2.7 De leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die in te zien is op de website van de
leverancier.

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
3.1 Iedere aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
3.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk dan wel elektronisch aanvaardt, dan wel een orderbevestiging per
elektronische weg verzendt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
3.3 Al dan niet in catalogi of elektronisch getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. De
leverancier is niet gehouden tot nalevering van eerder geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.
3.4 De leverancier kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zoals getoond op de website zijn inclusief BTW (mits anders aangegeven).
4.2 Bij wijziging van de factoren waarop de prijzen van de leverancier zijn gebaseerd, heeft de leverancier het recht na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst de aangeboden prijzen te verhogen. Indien de leverancier, bij een langdurig contract, de aangeboden prijzen binnen een termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

5. Levering
5.1 Levering vindt plaats aan het adres van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van aflevering, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De wederpartij dient voorts te zorgen voor voldoende laad‐ en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal de wederpartij alle bijkomende kosten verschuldigd. 5.3 Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde zaken over op de wederpartij.

6. Levertijd
6.1 Een door de leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan de leverancier verstrekte gegevens. De levertijd zal door de leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen.
6.2 De overeengekomen levertijd is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de wederpartij de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke
termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
6.3 Indien de leverancier gegevens behoeft van de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze gegevens aan de leverancier
heeft verstrekt.
6.4 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding terzake.

7. Deelleveringen
De leverancier is gerechtigd in gedeelten te presteren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

8. Transport/risico
8.1 Verzending zal door leverancier worden geregeld. Eventuele kosten hiervoor kunnen voor rekening van wederpartij indien dit staat aangegeven in de webshop of specifiek is overeengekomen.
8.2 Zodra de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder aan de wederpartij is afgeleverd, is de zaak vanaf het moment van aflevering voor risico van de wederpartij,
ook indien de eigendom (die tot stand komt via de betaling) nog niet is overgegaan op de wederpartij.

9. Uitsluiting herroepingsrecht
9.1 De leverancier sluit haar producten en diensten uit van herroepingsrecht. Daar het volgens specificaties gaat om vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
9.2 Herroepingsrecht kan tevens worden uitgesloten omdat de producten die leverancier levert onderhevig zijn aan een THT.
9.3 De uitsluiting wordt geaccepteerd bij het plaatsen van je bestelling.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De door de leverancier aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de door de wederpartij verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. Eigendom van de geleverde zaken gaat, niettegenstaande de feitelijke bezorging, pas op de wederpartij over, nadat de wederpartij al hetgeen ter zake van enige overeenkomst met de leverancier is verschuldigd, volledig heeft voldaan. Daaronder is mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere uitgevoerde bestellingen.
10.2 Indien de leverancier ingevolge lid 1 de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert en deze zaken daartoe terughaalt dan wel aan een derde longa manu levert, dan zal de vordering van de leverancier op de wederpartij terzake van deze zaken tot het totaalbedrag dat de wederpartij aan de leverancier verschuldigd is, verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is gelijk aan de koopsom die is, dan wel zou kunnen worden, gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop aan derden van de teruggehaalde zaken.
10.3 Behoudens het bepaalde in artikel 10.4 mag de wederpartij de geleverde zaken, voordat de eigendom daarvan op hem is overgegaan, niet belasten, doorleveren, vervreemden, verhuren, in gebruik geven, verpanden of anderszins bezwaren. Totdat de feitelijke overdracht van eigendom heeft plaatsgevonden mogen, behoudens andere bepalingen en verplichtingen, de geleverde zaken enkel met de bestemming, zoals deze bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald of redelijkerwijs was te verwachten, corresponderend gebruik worden toegepast.
10.4 De wederpartij is slechts gerechtigd de geleverde zaken, waarvan de leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van de wederpartij haar normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen. 10.5 De wederpartij verplicht zich om op eerste verzoek van de leverancier, of door de leverancier aan te wijzen (rechts)personen, de geleverde zaken ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging om de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden te betreden teneinde de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken mee te nemen.
10.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dient de wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van de leverancier.

11. Betaling
11.1 Facturen van de leverancier dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop de leverancier de betaling ontvangt.
11.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder korting of beroep op compensatie.
11.3 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
11.4 De wederpartij is vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand verschuldigd.
11.5 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
11.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
11.7 Ingeval van niet tijdige betaling is de wederpartij de terzake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van 250,‐‐ euro. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer de leverancier voor de invordering een derde heeft ingeschakeld.
11.8 Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.

12. Verrekening en zekerheid
12.1 De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier.
12.2 Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van
het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
12.3 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
12.4 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van de wederpartij terstond opeisbaar.

13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt doordat de leverancier toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen is beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.
13.2 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, schade wegens gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde ook of van welke aard ook.
13.3 Voorts is de leverancier niet aansprakelijk voor schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
13.4 Onverminderd het bovenstaande is de leverancier niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de wederpartij.
13.5 De wederpartij vrijwaart de leverancier tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de door de leverancier geleverde zaken.
13.6 De wederpartij is gehouden om iedere schade veroorzakende gebeurtenis binnen een termijn van 14 dagen na de gebeurtenis, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan de leverancier te melden, bij gebreke waarvan ieder recht
op schadevergoeding vervalt.
13.7 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade
is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
13.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de leverancier op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is de aansprakelijkheid van de leverancier
beperkt tot een bedrag van € 500.000,‐‐ (vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen.

14. Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen

14.1 De wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Daartoe dient de wederpartij de geleverde zaken bij aflevering ondermeer, op onderstaande punten
te onderzoeken: ‐ of de juiste zaken zijn geleverd;
‐ of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen;
‐ of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
14.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon. Daarnaast is de wederpartij tevens gehouden deze gebreken en/of tekorten binnen drie dagen na levering per e‐mail of schriftelijk aan de leverancier te melden.
14.3 Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de
factuurgegevens te melden aan de leverancier.
14.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.
14.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten. Het recht van de wederpartij op vergoeding of vervanging van geleverde zaken vervalt indien de zaken zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende zaken is
verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.
14.6 De door de leverancier geleverde zaken waarop klachten betrekking hebben moeten ter beoordeling voor de leverancier beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zaken zich bevonden
op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
14.7 Retourzendingen worden na toestemming van de leverancier verzonden. Retourzendingen die zonder toestemming van de leverancier worden verzonden worden door de leverancier voor
rekening en risico van de wederpartij tot zijn beschikking gehouden.

15. Intellectuele eigendom/auteursrechten
15.1 De door de leverancier geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door de leverancier geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteurs‐ rechten van een derde, zal de leverancier naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
15.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de leverancier niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

16. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
16.1 Indien de wederpartij, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de wederpartij zonder
ingebrekestelling in verzuim en is de leverancier gerechtigd:
‐ de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op
te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; ‐ en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de leverancier verder toekomende rechten.
16.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de wederpartij, dan wel ondercuratelestelling van de wederpartij, zullen alle overeenkomsten met de leverancier van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de leverancier de wederpartij binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval de leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de leverancier verder toekomende rechten.
16.3 Voorts is de leverancier bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

17. Overmacht
17.1 Indien de leverancier door een niet‐toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, is de leverancier bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
17.2 Onder overmacht van de leverancier wordt verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ondermeer gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of het niet voldoen door toeleveranciers van de leverancier aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import‐ of handelsverboden en omstandigheden in de familiare sfeer van leverancier.
17.3 Voorzover de leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Terugroep acties
De wederpartij is verplicht haar medewerking te verlenen aan terugroepacties indien het naar het oordeel van de leverancier noodzakelijk is de door haar geleverde zaken terug te roepen bij de
consument.

19. Disclaimer
19.1 De wederpartij verleent de leverancier toestemming de door de wederpartij verstrekte gegevens in een databestand op te slaan.
19.2 De website van de leverancier en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van de leverancier vereist. De leverancier sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van haar website en de inhoud ervan.

20. Verjaring
Alle rechtsvorderingen van de wederpartij tegen de leverancier verjaren door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij ter zake heeft geprotesteerd.

21. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
21.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
21.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende
of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon‐ of vestigingsplaats van de wederpartij